Wednesday, December 15, 2010

15/12/2010

我曾经深爱过你
我曾经疼爱过你
我曾经守护过你
我曾经为你付出
我曾经为你疯狂
我曾经为你牺牲
我曾经为你心碎
我曾经为你崩溃
曾经想为你出家
曾经想为你自尽
我们曾经相爱过
我们曾经恩爱过
我们曾经当过无名夫妻
我们曾经计划要去订婚
你曾经忘了我们的曾经
就算拥有再多的曾经
你也不曾回到我身边

No comments:

Post a Comment